Warning: Undefined array key "file" in /home/server337547/ftp/wp/wp-includes/media.php on line 1734

Zastosowania i zalety stosowania płytowych systemów obudów szalunkowych

Kiedy i dlaczego używane są systemy szalunkowe

Bezpieczeństwo w wykopie

Nie szalowane wykopy budowlane i liniowe stanowią potencjalne zagrożenie dla znajdujących się w nich pracowników. Zasypanie w otwartym wykopie jest równie poważne jak zasypanie przez lawinę. W związku z tym przepisy prawne wymagają zabezpieczenia wszystkich wykopów liniowych o pionowych ścianach. Wyłącznie te systemy szalunkowe, które zostały przebadane przez Tiefbau-Berufsgenossenschatf (TBG) i ocenione jako odpowiednie, mogą być stosowane w tym celu. Systemy szalunkowe SBH są badane nie tylko przez TBG, lecz także przez TÜV – co jest dodatkowym świadectwem wysokiej jakości produktów i współczynników bezpieczeństwa.

Dla wykopów do 1,75m głębokości
szalowanie nie jest konieczne.
Wykopy głębsze wymagają szalowania.

Bezpieczeństwo w sąsiedztwie wykopu

Oprócz zabezpieczenia samego wykopu liniowego, systemy obudowy szalunkowej muszą również zapewniać stabilność gruntu dla zabezpieczenia sąsiednich budynków oraz obciążonych ruchem ulic i torów, na przykład podczas prac w centrach miejskich. W celu przenoszenia takich dodatkowych obciążeń, systemy obudowy muszą być solidnie zbudowane i zaprojektowane z dużymi marginesami bezpieczeństwa.

Systemy Obudowy Szalunkowej SBH posiadają znacznie wyższą wytrzymałość na obciążenia niż typowe systemy i wobec tego posiadają wysokie współczynniki bezpieczeństwa. Dla prac prowadzonych w szczególnie wrażliwej okolicy, zalecamy zawsze skorzystanie z usług naszych inżynierów, aby dokonać obliczeń z uwzględnieniem konkretnej lokalizacji.

System szalunkowy musi często zabezpieczać również ulice i budynki

Szybsza instalacja i wydobywanie

Dla stabilnego gruntu można stosować system obudowy szalunkowej metodą dostosowania i umieszczania. W naszym przykładzie pokazujemy standardowy boks SBH serii 600. Płyty i rozpory są montowane tylko raz na początku projektu budowlanego. Dzięki naszemu prostemu systemowi zawleczek i gniazd, montaż jest prosty i szybki. Ponadto: w SBH rozpory można łatwo łączyć z przedłużkami, tak że niepotrzebne są żadne połączenia śrubowe.

Kompletnie zmontowane boksy są następnie umieszczane w wykonanym odcinku wykopu – i instalacja jest zakończona. Przy zasypywaniu wydobywa się boksy z wykopu i natychmiast stosuje je się ponownie do szalowania kolejnego odcinka wykopu.

Dla gruntu niestabilnego, system obudowy instalowany jest poprzez wciskanie płyt naprzemiennie tak zwaną metodą wkopywania i opuszczania.

Obudowa szalunkowa wykopów liniowych – ekonomiczna metoda pracy

Około 33% ogólnych kosztów przedsięwzięcia kanalizacyjnego pochłania szalowanie. Jest to duży wydatek za coś, co „znika z powierzchni ziemi” po zasypaniu wykopu. Te wysokie koszty prowadzą do zwiększonego nacisku konkurencyjnego w przetargach na kontrakty i zwiększonego nacisku czasowego na placu budowy.
Drewniane szalunki nadal nie mogą być całkowicie zastąpione, lecz obecnie używane są tylko do wypełniania przerw wokół kolizji. Biorąc pod uwagę wysokie koszty płac i dodatków socjalnych, szalowane wykopów liniowych jest ekonomiczne praktycznie wyłącznie za pomocą systemów obudowy szalunkowej. Dla tego celu, SBH oferuje systemy obudowy wykopów do stosowania na głębokościach do ok. 10 m. Więcej informacji o indywidualnych systemach można znaleźć w oferowanych systemach obudowy wykopów.

Ogólny opis planowania instalacji budowy szalunkowej Ustalanie parcia gruntu

Poniżej przedstawiamy kolejność najważniejszych kroków szalowaniu wykopów liniowych

Parcie gruntu wzrasta
wraz z głębokością wykopu

Długość i liczba przedłużek
zależą od średnicy rur

Długość płyt zależy od długości rur
 

Z tego można ustalić obciążenia na płytach i rozporach. *Więcej informacji na ten temat*

Wybór systemu obudowy szalunkowej

Boksy szalunkowe
 

Komory dylowe
 

Obudowa słupowa,
System Rozpór Rolkowych

Geologia i głębokość wykopu determinują wybór systemu obudowy szalunkowej

Pewne ogólne zasady wyboru systemów szalunkowych

Ustalanie parcia gruntu

Parcie gruntu jest determinowane przez jakość gruntu. Skała jest wzorcem minimalnego parcia gruntu: zaś luźny, wodonośny grunt maksymalnego parcia gruntu. Normalne typy gleby jak piasek czy żwir mieszczą się pomiędzy tymi wartościami. Przy szalowaniu w lokalizacji bez wrażliwych konstrukcji, można ustalić parcie gruntu według tabeli wytycznych TGB. Wartości w tej tabeli zawierają znaczne marginesy bezpieczeństwa i mogą wobec tego być stosowane dla większości projektów szalunkowych. Przy szalowaniu w lokalizacji zawierającej zagrożone konstrukcje, specjalne obliczenia projektowe dla konkretnej lokalizacji muszą być przeprowadzone wobec niebezpieczeństwa osiadania. SBH posiada biuro inżynieryjne ze specjalistami w tym zakresie.

W większości przypadków parcie gruntu może być ustalone za pomocą tego wykresu

Przykład:
Na głębokości wykopu 6 m, system obudowy musi przenosić obciążenie 34,13 kN – przypadające na 1 metr kwadratowy. To odpowiada masie 3,5 tony!

Jak obciążone są systemy?

Parcie gruntu na metr kwadratowy jest miarą wymaganej wytrzymałości i zatem techniczną wielkością systemów obudowy. Wytrzymałość jest związana z długością płyt. Im dłuższa jest płyta, tym większy jest moment rozpiętości.

Wytrzymałość systemu obudowy zależy od długości płyty

Co mogą wytrzymać płyty?

Na naszym przykładzie – wymaganie: głębokość instalacji: 6 m, parcie gruntu według TBG: 34,13 kN/m²

Tak, jak to ma miejsce przy typowaniu układu rur kanalizacyjnych, stosowane są płyty długości 3,50 m. Na głębokości instalacji 6 m, dla obudowy słupowej serii 750, dopuszczalne parcie gruntu może być łatwo odczytane z diagramu poniżej.

Jak widać, wytrzymałość Systemu Obudowy Szalunkowej SBH jest przynajmniej 35% powyżej wysokich wymogów zawartych w wytycznych TBG. Jest to zaleta, której nie mają inne systemy.

Przykład z praktyki:
Głębokość wykopu 6 m, długość płyty 3,50 m, parcie gruntu wg. TBG: 34,13 kN. Dopuszczalne parcie gruntu dla SBH serii 750: 46,37 kN

Głębokość wykopu, wybór systemu obudowy

Boksy czy Obudowa Słupowo-Płytowa? Wybór systemu do użycia jest zdeterminowany głębokością wykopu.
Zalecamy przyjęcie granicy przy głębokości wykopu 4 m.

Teoretycznie, można by stosować boksy na głębokości do 6 m umieszczając boksy nadstawkowe na boksach podstawowych. Jednakże, istnieje niebezpieczeństwo, że nie da się podnieść boksów z wykopu pod naciskiem gruntu podczas wydobywania wskutek olbrzymich sił tarcia i adhezji oraz wielkiego ciężaru. Reguła kciuka: siły trakcyjne pod naciskiem gruntu osiągają wartości około 3 do 5 razy większe od ciężaru samego systemu obudowy szalunkowej.

Inaczej jest w przypadku Obudowy Słupowej. Tutaj wyciąga się pojedyncze płyty w miarę zasypywania wykopu, redukując wymagane siły rozciągające.

W miarę wzrostu głębokości wykopu, siły tarcia i adhezji rosną, co utrudnia wydobycie płyt. Zalecamy zatem szalowanie za pomocą boksów do głębokości 4 m, w innych wypadkach stosowanie obudowy słupowej.

Długość i średnica rur determinuje rozmieszczenie rozpór

Najważniejsze reguły budowy wykopów i rozmieszczania rozpór

Średnica rur determinuje szerokość wykopu…

Minimalna szerokość dla wykopów z przejściem roboczym jest określona w odnośnych przepisach DIN. Dla obliczania szerokości wykopu (patrz tabelka) stosować należy zewnętrzną średnicę rur lub największą szerokość rur dla rur nieokrągłych.

ZEWNĘTRZNA ŚREDNICA RUR (d w m)MINIMALNA WEWNĘTRZNA SZEROKOŚĆ (b w m)
do 0,40b = d + 0,40
od 0,40 do 0,80b = d + 0,70
od 0,80 do 1,40b = d + 0,85
ponad 1,40b = d + 1,00

…jak również wymaganą wysokość prześwitu

Średnica rury plus około 20 mm dla umieszczenia rozpór daje wysokość wspornikową.
Dla szalunków elementowych (boksów), dolne rozpory są umieszczane w stałej pozycji, 1,30 lub 1,55 metra.
Dla zastosowań przekraczających wysokości prześwitu dla rur podanych w danych technicznych prosimy skonsultować się z naszym działem technicznym.
Dla Obudowy Słupowo-Płytowej z systemem Rozpór Rolkowych, wysokość prześwitu dla rur może być bezstopniowo dopasowana do wymagań.
Podajemy przykład wysokiej wytrzymałości Systemu SBH z Rozporami Rolkowymi:
przy głębokości instalacji 5,00 m, płytach długości 3,50 m i szerokości wykopu 3,00 m, wynikowy prześwit dla rur wynosi przynajmniej 3,30 m.

Wykopy liniowe i budowlane, w których pracują ludzie, muszą oferować dostateczną przestrzeń roboczą dla personelu

Rozpora Rolkowa umożliwia bezstopniową regulację do wymaganej wysokości prześwitu dla rur. Nawet przy wielkich szerokościach wykopu i wysokich obciążeniach naciskowych, ten system zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.

Informacja o wydobywaniu obudowy szalunkowej z wykopu

Szalowanie wykopów nie może pozostawiać śladów – informacje o wydobywaniu

Koparka musi być odpowiednich rozmiarów dla wymaganych sił rozciągających.

Ponieważ można jedynie zasypywać wykop warstwami podczas wydobycia, trzeba wydobywać płyty z wykopu pod naciskiem gruntu. Wymagane siły rozciągające mogą być wyliczone w przybliżeniu z iloczynu parcia grutu, powierzchni płyt, oraz współczynnika tarcia µ 0,5

Parcie gruntu przy głębokości instancji 4 m:
23,02 kN/m²
powierzchnia płyt:
3,5 x 4,0 = 14,0 m²
współczynnik tarcia:
µ = 0,5
23,02 kN/m2 x 14 m2 x 0,5 = 161,1 kN
A zatem, około 16 ton.

To rozważanie jest szczególnie istotne dla obudowy szalunkowej elementowej, ponieważ parcie gruntu rośnie wraz z głębokością instancji i wymagane siły rozciągające stają sie zbyt duże.

Dane kontaktowe

BORECKA Sp. z o.o.
ul. Borecka 10
03-034 Warszawa

NIP: 9521075100

T +48 22 780 45 75
T +48 22 780 45 70
T +48 603 179 990

e-mail: biuro@borecka.eu